Kwaliteit

Om onze kwaliteit te monitoren leggen wij vragenlijsten voor aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Die vragenlijsten geven ons een beeld over bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, of de veiligheidsbeleving op school. Ook worden er audits uitgevoerd; wij bezoeken andere scholen en andere scholen bezoeken ons. De resultaten van ons onderwijs zijn door de opbrengsten van toetsen met elkaar te vergelijken. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op deze pagina.

In ons kwaliteitshandboek wordt beschreven wanneer de verschillende onderzoeken plaatsvinden, waarom ze plaatsvinden en wat we met de resultaten doen. De resultaten van een onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid van de school. Die aanpassingen worden vervolgens beschreven in het schoolplan.

Resultaten 2020-2021

Vragenlijst Sociale Veiligheid

PI-school Professor Waterink Noord wil een veilige school zijn voor alle mensen die zich in het gebouw bevinden. “Veilig” is één van de kernwaardes die we vanuit PBS hebben opgenomen in ons Pedagogisch Beleid. Het ‘veilig voelen’ is een ervaring die ook actief moet zijn. Er moet dagelijks door iedereen gewerkt worden aan deze waarde. Het welbevinden van de leerlingen mag worden verbeterd. De leerlingenraad is hierbij een belangrijke gesprekspartner voor het team.

Quickscan

PI-school Professor Waterink Noord scoort op alle thema’s: “Schoolklimaat, Zorg en Begeleiding, Afstemming-differentiatie, Opbrengstgericht Werken en Opbrengsten” ruim boven de norm. De afgelopen jaren heeft de school zich vooral toegelegd op het vastleggen en borgen van de bestaande structuren. De school heeft een helder beeld van de begeleiding van de leerlingen en weet de opbrengsten te interpreteren, te analyseren en vervolgens te vertalen naar heldere doelen voor de leerlingen, de groepen en de school. De school heeft een duidelijke zorgstructuur en heeft deze ook in een document vastgelegd. De resultaten van deze QuickScan geven aan dat de zorgstructuur helder zichtbaar en voelbaar is bij de medewerkers en niet slechts op papier bestaat.

De volledige onderzoeksresultaten zijn op te vragen bij de directeur.